İletişim BilgileriProf.Dr.Kâmile İmer

 

        32.sokak (eski 63.sokak), Nr. 16/8     O6510   Emek-ANKARA
        (+90 532 )     503 03 25
        kamile.imer@gmail.com